فتوکپی

فتوکپی به صورت رنگی ، سیاه سفید ، دو رو و یک رو با قیمت دانشجویی

پرینت

پرینت به صورت رنگی ، سیاه سفید ، دو رو و یک رو با قیمت دانشجویی

سیمی کردن

سیمی کردن کتاب های درسی دانش آموزان و جزوه های دانشجویان

لوازم التحریر

انواع لوازم التحریر برای دانش آموزان و دانشجویان 

ما در سمنان  متخصص خدمات چاپ و لوازم التحریر هستیم

شعبه های ما